תקנון שימוש במערכת

כללי

 1. מערכת זו המכונה IMk Newsletter הינה מערכת המשמשת לשליחת עלונים אלקטרוניים (ניוזלטרים).
 2. שימוש במערכת זו מעיד כי הלקוח הסכים לתנאי השימוש של המערכת.
 3. המערכת שולחת אימיילים באמצעות שירות  Amazon SES  הנכלל ברשימת השירותים של Amazon Web Services 
 4. נא קראו בעיון את תקנון זה ואת תקנון Amazon Web Services הנמצא כאן:
  http://aws.amazon.com/aup/ תקנון זה עשוי להשתנות מעת לעת.
 5. כיוון שכל משתמש במערכת של  Amazon SES שולח הודעות דואר אלקטרוני מהחשבון שלו וכיוון ששליחת דואר זבל עלולה לגרום לחסימת החשבון שלו מערכת ההדגמה אינה מאפשרת שליחת דואר אלקטרוני
 6. תנאי השימוש בעברית נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 

תקנון שימוש במערכת

 1. כל משתמש מתחייב למלא אחר הוראות תקנון זה ולא להפר הוראה מהוראותיו; למלא ולא להפר הוראת כל דין.
 2. כל משתמש מצהיר כי הוא מודע להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו, וכן מתחייב להימנע מיצירת מצב בו יופרו הוראות הדין הנ"ל כתוצאה (ישירה או עקיפה) מפעולותיו.
 3. כל משתמש מצהיר הוא מודע להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב, מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו ולהימנע ממשלוח "דואר זבל" ו/או מביצוע פרסום אסור, וכן מתחייב להימנע מיצירת מצב בו יופרו הוראות הדין הנ"ל כתוצאה (ישירה או עקיפה) מפעולותיו.
 4. לכל משתמש נפתח חשבון משלו במערכת Amazon SES באמצעותו נשלחים האימיילים.
 5. במידה ו-Amazon SES - הפלטפורמה השולחת בפועל את האימיילים - תחליט כי הוא שולח דואר זבל חשבונו עלול להיחסם.
 6. כל משתמש מתחייב לא לשלוח תכנים שאינם חוקיים בישראל או במדינת היעד.
 7. כל משתמש מתחייב לעשות שימוש במערכת רק לצורך ביצוע פעולות חוקיות.
 8. כל משתמש מתחייב לא לשלוח דואר אלקטרוני לנמענים אשר לא הביעו הסכמתם לקבל ממנו דואר אלקטרוני ולא לשלוח דואר אלקטרוני לנמענים שפרטי ההתקשרות עימם הושגו שלא כדין ו/או לא במישרין (כתוצאה מקניית רשימות למשל).
 9. כל משתמש מצהיר כי הוא מודע לנזקים שעלולים להיגרם לגורמים שונים במקרים של הפרת הוראות תקנון זה (כגון במקרים של שליחת תכנים פורנוגרפיים או במקרים של שליחת דואר זבל). במקרה של ביצוע אחת מהפעולות האסורות על פי תקנון זה ו/או ע"פ תקנון Amazon Web Services, עופר דריפוס יהיה רשאי, בין היתר, ומבלי לגרוע מכל סעד, להפסיק באופן חד-צדדי כל פעילות עם המשתמש, מבלי שהוא יזוכה בהחזר כלשהו עבור תשלומים ששילם. כן רשאי עופר דריפוס, במקרה כאמור, לסגור ללא כל התראה מוקדמת, את החשבון שפתח למשתמש ב-  Amazon SES, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.